Pravidla soutěže
se čtyřkolkami HISUN o designové elektrokolo v hodnotě 114.490 Kč

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky marketingové soutěže s názvem „Soutěž o elektrokolo se čtyřkolkami HISUN“ (dále jen "Soutěž").

1. Vymezení pojmů

1.1 Pořadatel, Organizátor

Pořadatelem a organizátorem Soutěže je Meteor Motor Tech CR s.r.o., Ořešská 9939/55, 155 00 Praha, IČO: 27440966 (dále jen „Pořadatel“).
1.2 Doba a místo konání soutěže

Soutěž je marketingová soutěž, která bude probíhat v termínu od 1. 9. 2022 do 31. 12.2022, případně do vyprodání zásob (dále jen „doba konání soutěže“). Slosování bude probíhat za každý měsíc zvlášť v celkem pěti cyklech, přičemž v každém z nich bude jeden výherce. Celkem tedy proběhnou 4 losování o 4 elektrokola. Místo konání soutěže je v partnerských prodejnách čtyřkolek Hisun a facebookových stránkách Pořadatele (dále jen „u partnerů“ a „na Facebooku pořadatele“).
1.3 Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se za podmínek v těchto pravidlech uvedených stane fyzická, či právnická osoba, která v době konání soutěže zakoupí u partnerů čtyřkolku Hisun Tactic 550, čtyřkolu partnerovi zaplatí a partner odešle vyplněný formulář záruční knížky s údaji o kupujícím a čtyřkolce. Účastník soutěže se na své nové čtyřkolce vyfotí a přidá veřejný příspěvek s fotkou na Facebook pořadatele https://www.facebook.com/hisunczsk s komentářem „Soutěžím o elektrokolo“. Dále jste zařazeni do soutěže o designové elektrokolo Gogoro Eeyo 1 barvy a výšky dle přání (a skladové dostupnosti) v hodnotě 114.490 Kč včetně DPH. Doručením soutěžních fotografií a registračního formuláře čtyřkolky organizátorovi soutěže je soutěžící registrován a zařazen do slosovací databáze. O případné výhře je soutěžící informován facebookovou zprávou. Výherce bude vybrán náhodným výběrem výrobního čísla z doručených registrací uložených ve slosovací databázi, a to jednou měsíčně vždy nejpozději do 14 dnů od začátku nového měsíce. Výherce soutěže musí do 14 dnů od vyrozumění o výhře odpovědět pořadateli a dohodnout formu předání výhry. Účastníkem soutěže (nebo také Soutěžícím) se může stát každá fyzická osoba starší 16 let s trvalým pobytem na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním vztahu nebo ve vztahu obdobném pracovnímu poměru k pořadateli a organizátorovi soutěže, včetně osob jim blízkých.

2. Podmínky a pravidla soutěže

Do soutěže o ceny budou zařazeni pouze ti účastníci soutěže, kteří se řádně přihlásí na facebookové stránky a nebudou mít vůči partnerovi nevypořádané závazky. Ze soutěže o ceny budou vyloučeni soutěžící, kteří uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného nebo nekalého jednání v Soutěži. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Pořadatele. Účastník soutěže souhlasí se zasíláním informativních sdělení ze strany pořadatele soutěže.

3. Výhry a jejich předání

Hlavní výhrou v soutěži je designové elektrokolo Gogoro Eeyo 1, barvy a výšky dle přání výherce a aktuální skladové dostupnosti Pořadatele. Více informací o elektrokole na stránkách https://www.gogoro-eeyo.cz/ V průběhu soutěže budou zveřejněny výsledky na Facebooku Pořadatele. Výhry nelze směnit za hotovost, nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel soutěže tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ně právní nárok. Výherci budou informováni o výhře přímo prostřednictvím Facebooku. Pokud se ukáže, že se účastník stal výhercem, např. v důsledku neúplných, nebo nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Výhra se v takovém případě užije k jiným marketingovým účelům. Výhercům budou výhry předány 14 dnů od kontaktování pořadatele, a to osobně, nebo poštou na adresu, kterou Pořadateli na vyzvání účastník soutěže sdělí. V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme cenu, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za doručení zásilky s výhrou, za její poškození, zpoždění, nebo ztrátu během přepravy.

4. Zpracování osobních údajů

Účastníci soutěže souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Pořadateli nebo Organizátorovi soutěže v případě výhry prostřednictvím Facebooku v rozsahu jména, příjmení, místa pobytu, telefonu a e-mailové adresy pro účely vyhodnocení soutěže a využití těchto údajů k marketingovým účelům, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Tento souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu, který lze provést na adrese Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu před předáním a převzetím výhry zaniká účastníkovi soutěže nárok na vydání výhry. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, v platném znění, a to do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

5. Všeobecná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit písemně tato pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži právní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora soutěže a všechny spolupracující osoby, a osoby jím blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher. Na vydání výher v soutěži se čtyřkolkami HISUN není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou. Výhry nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru, která bude obdobná nebo srovnatelná s výhrou uvedenou v těchto Pravidlech. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Výhry jsou zproštěny jakýchkoliv reklamací. Pořadatel není odpovědný za technické problémy Soutěže a také nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností stránky nebo aplikace, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník s čistým vědomím, bez nátlaku a svobodně. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2022.